قاف, حرف آخر عشق...

...


و قاف حرف آخر عشق است


 همان که نام کوچک قیصر با آن آغاز می شود.


...


قطار می رود


تو می روی


تمام ایستگاه می رود


و من چه قدر ساده ام


که سالهای سال


در انتظار تو


کنار این قطار رفته ایستاده ام


و همچنان به نرده های ایستگاه رفته


تکیه داده ام.


...


شعر ایران امروز یتیم شد.یکی دیگر از باباهایش را از دست داد. بابا قیصرش را.و بابا معلمش الان توی بیمارستان خوابیده و مریضه.دعا کنین زودتر حالش خوب بشه و برگرده و مثل یه بابای خوب, مثل یه حامی پشتش بایسته.


بابا قیصرش که رهایش کرد و تنهایی پناه برد به آغوش خدا!


مثل بابا فردوسی, بابا حافظ, بابا سعدی.


چند وقت پیش بابا سبزواریش در حالیکه صدایش می لرزید, به ما گفت" بچه ها! ما دیگه پیر شدیم. حالا دیگه شما باید از ایران, از شعرش, از خاکش, از هویت و تاریخش ...حمایت کنین و در حقش پدری کنین."


...


اگر تونستین شاد باشید!


سعی کنیم پدر خوبی باشیم


چون همه میدانیم که ناغافل" چه قدر زود دیر می شود."


خدانگهدار

/ 1 نظر / 11 بازدید
جودی

ماها که نمی تونیم پدر خوبی باشیم چیکار کنیم؟ راستی! تو چند تا بابا داشتی به من نگفته بودی؟